சங்கத் தமிழில் Emergency Mgmt!

அட, இன்னும் “Dosa”வில்,  புறநானூறு என்னும் Gentlemanஐப் பார்க்கவே இல்லீயே! இன்னிக்கிப் பாத்துருவோம்:) * அகம் = internal * புறம் = external அக நானூறு = காதல் பத்தி பேசும்; புற நானூறு = உலகச் சேதி -ல்லாம் பேசும்! சங்க இலக்கியத்திலேயே, புற நானூறு தான் over crowded, 150+ புலவர்கள்; அரசியல் பேசுதுல்ல?:) Definition: Emergency Mgmt (EM) is a 1) strategic management process 2) used to protect critical … Continue reading