விளக்கேத்து விளக்கேத்து Women Warriors!

முல்லைப் பாட்டு = பத்துப் பாட்டுள், இன்ப நினைவுப் பாட்டு; இன்பப் பாட்டு அல்ல! = ஒரு சிலர் வாழ்க்கையில், இன்ப நினைவுகள் மட்டுமே = இன்பம்! காதல்; அதுக்காக வாழ்க்கையே ஒப்படைச்சிட்டுக், காஆஆஆஆத்து இருத்தல்! * அவனுக்காக = இருந்தலும் இருத்தலும் நிமித்தமும் (முல்லை) * அவன் வந்த பின் = புணர்தலும், புணர்தலும் நிமித்தமும் (குறிஞ்சி) பல பேரு, இது பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் மேல் பாடப்பட்டதோ -ன்னு லேசா ஐயப்படுவார்கள்; சென்ற பதிவில் பார்த்தோம்-ல்ல? … Continue reading