அவனுக்கு – காதலி எடுக்கும் பாடு!

பொதுவா, சங்கத் தமிழ் = பெண்களைப் பீடத்தில் ஏற்றாது! கணவன், பரத்தை வீட்டுக்குப் போவ ஆசைப்பட்டாலும், கொண்டு போய் விடணும் -ங்கிற நளாயினி கதைகள் எல்லாம் சங்கத் தமிழில் இல்லை! தமிழ் = அன்பை “வியக்கும்”! ஆனா அன்பை “விதிக்காது”! மனைவி, கணவன் மேல் கொள்ளும் அன்பு = எப்படிப்பட்டது? * உடல் அன்பா? * உள்ள அன்பா? * செல்வ அன்பா? * குடும்ப அன்பா? * சமூக நிலை அன்பா? இன்னிக்கி, இந்தக் கேள்வியைக் … Continue reading